سرجوقیان فاطمه. 2017. “ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها”. زمین‌شناسی اقتصادی 8 (2), 307-23. https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.35117.