زراسوندی علیرضا, فروغی نیا اکرم, پورکاسب هوشنگ, چرچی عباس, و سلامب اللهی سمیه. 2013. “ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت”. زمین‌شناسی اقتصادی 5 (1), 137-52. https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22920.