حاجی میرزاجان حسین, کریم پور محمد حسن, ملکزاده شفارودی آزاده, حیدریان شهری محمد رضا, و هامونی سید جواد. 2013. “تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی”. زمین‌شناسی اقتصادی 5 (1), 117-36. https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22916.