باجلان علیرضا, و شریفی مرتضی. 2015. “بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه”. زمین‌شناسی اقتصادی 6 (2), 315-29. https://doi.org/10.22067/econg.v6i2.22041.