تقی پور بتول, و مکی زاده محمد علی. 2011. “سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد”. زمین‌شناسی اقتصادی 3 (1), 79-92. https://doi.org/10.22067/econg.v3i1.11444.