عباس زاده س.; ملکی ب.; مهرنیا س. ر.; سنماری س. کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 10, n. 1, p. 217-236, 23 abr. 2018.