اعلمی نیاز.; کریم پورم. ح.; همامس. م. کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران). زمین‌شناسی اقتصادی, v. 7, n. 2, p. 203-223, 20 jan. 2016.