سرجوقیان ف. ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 8, n. 2, p. 307-323, 6 fev. 2017.