حاجی میرزاجان ح.; کریم پور م. ح.; ملکزاده شفارودی آ.; حیدریان شهری م. ر.; هامونی س. ج. تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 5, n. 1, p. 117-136, 11 jul. 2013.