باجلان ع.; شریفی م. بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 6, n. 2, p. 315-329, 5 jan. 2015.