تقی پور ب.; مکی زاده م. ع. سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 3, n. 1, p. 79-92, 11 jul. 2011.