مباشریم., قاسمیح. ا., رحیمیب., & رستمی حصوریم. (2019). بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران. زمین‌شناسی اقتصادی, 11(2), 237-255. https://doi.org/10.22067/econg.v11i2.66386