عباس زاده س., ملکی ب., مهرنیا س. ر., & سنماری س. (2018). کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین. زمین‌شناسی اقتصادی, 10(1), 217-236. https://doi.org/10.22067/econg.v10i1.56029