الماسیع., کریم پورم. ح., هاتوریک., سانتوسژ. ف., ابراهیمی نصرابادیخ., & رحیمیب. (2017). کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران. زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), 569-592. https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.54151