کنعانیان ع., قهرمانی ف., سرجوقیان ف., احمدیان ج., & کاظمی ک. (2017). ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان). زمین‌شناسی اقتصادی, 9(2), 313-334. https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.49676