ربانی ط., تقی پور ن., & اهری پور ر. (2016). پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی. زمین‌شناسی اقتصادی, 8(1), 117-128. https://doi.org/10.22067/econg.v8i1.39441