سرجوقیان ف. (2017). ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها. زمین‌شناسی اقتصادی, 8(2), 307-323. https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.35117