زراسوندی ع., فروغی نیا ا., پورکاسب ه., چرچی ع., & سلامب اللهی س. (2013). ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت. زمین‌شناسی اقتصادی, 5(1), 137-152. https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22920