حاجی میرزاجان ح., کریم پور م. ح., ملکزاده شفارودی آ., حیدریان شهری م. ر., & هامونی س. ج. (2013). تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی. زمین‌شناسی اقتصادی, 5(1), 117-136. https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22916