باجلان ع., & شریفی م. (2015). بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه. زمین‌شناسی اقتصادی, 6(2), 315-329. https://doi.org/10.22067/econg.v6i2.22041