تقی پور ب., & مکی زاده م. ع. (2011). سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد. زمین‌شناسی اقتصادی, 3(1), 79-92. https://doi.org/10.22067/econg.v3i1.11444