(1)
عباس زاده س.; ملکی ب.; مهرنیا س. ر.; سنماری س. کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین. econg 2018, 10, 217-236.