(1)
کنعانیان ع.; قهرمانی ف.; سرجوقیان ف.; احمدیان ج.; کاظمی ک. ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان). econg 2017, 9, 313-334.