(1)
ربانی ط.; تقی پور ن.; اهری پور ر. پتروگرافی آلی: رویکردی برای شناسایی گروههای ماسرالی زغال‌ سنگهای منطقه قشلاق، البرز شرقی. econg 2016, 8, 117-128.