(1)
سرجوقیان ف. ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها. econg 2017, 8, 307-323.