(1)
زراسوندی ع.; فروغی نیا ا.; پورکاسب ه.; چرچی ع.; سلامب اللهی س. ریز ریخت شناسی و فرآیند تشکیل پیزولیت های ذخایر بوکسیتی منطقه دهدشت. econg 2013, 5, 137-152.