(1)
حاجی میرزاجان ح.; کریم پور م. ح.; ملکزاده شفارودی آ.; حیدریان شهری م. ر.; هامونی س. ج. تلفیق داده های زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات ژئوفیزیکی IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی منطقه رودگز، جنوب شرق گناباد، استان خراسان رضوی. econg 2013, 5, 117-136.