(1)
باجلان ع.; شریفی م. بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه. econg 2015, 6, 315-329.