(1)
تقی پور ب.; مکی زاده م. ع. سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد. econg 2011, 3, 79-92.