[1]
عباس زاده س., ملکی ب., مهرنیا س.ر. و سنماری س. 2018. کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین. زمین‌شناسی اقتصادی. 10, 1 (آوریل 2018), 217-236. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v10i1.56029.