[1]
کنعانیان ع., قهرمانی ف., سرجوقیان ف., احمدیان ج. و کاظمی ک. 2017. ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان). زمین‌شناسی اقتصادی. 9, 2 (نوامبر 2017), 313-334. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.49676.