[1]
سرجوقیان ف. 2017. ارزیابی مؤلفه های فیزیکوشیمیایی مجموعه نفوذی نصرند با استفاده از ترکیب شیمی کانیها. زمین‌شناسی اقتصادی. 8, 2 (فوریه 2017), 307-323. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v8i2.35117.