[1]
باجلان ع. و شریفی م. 2015. بررسی پتروگرافی و پترولوژی سنگهای آتشفشانی کواترنر قزل‌ قلعه واقع در شمال شرق قروه. زمین‌شناسی اقتصادی. 6, 2 (ژانویه 2015), 315-329. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v6i2.22041.