[1]
تقی پور ب. و مکی زاده م.ع. 2011. سنگ زایش اسکارن مرتبط با توده نفوذی مس پورفیری علی آباد-دره زرشک، یزد. زمین‌شناسی اقتصادی. 3, 1 (جولای 2011), 79-92. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v3i1.11444.