• نام : پروفسور محمدحسن کریم پور
  • آدرس پستی : مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه پژوهشی اکتشافات ذخایر معدنی شرق ایران، دفتر نشریه زمین‌شناسی اقتصادی، کد پستی: 9177948974
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
  • تلفن 051-38804050
  • فاکس 051-38807352