1.
مباشریم, قاسمیحا, رحیمیب, رستمی حصوریم. بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران. econg [اینترنت]. 22 جولای 2019 [ارجاع شده 26 فوریه 2020];11(2):237-55. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/66386