1.
رمضانیط, معانی جوم, اسدیس, لنتزد, پیروزنیان. مقایسه سیستم‌ های مس پورفیری سونگون و کیقال، شمال غرب ایران : با تأکید بر مطالعه سیالات درگیر. econg [اینترنت]. 9 مارس 2019 [ارجاع شده 28 فوریه 2020];10(2):403-24. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/61340