1.
مباشریم, موسیوندف, رستمی حصوریم. تحولات زمین شناختی و کانی شناختی متابوکسیت غنی از کرندوم پالئوزوئیک زیرین (کامبرین پایانی) در جنوب خاوری سیرجان، پهنه سنندج- سیرجان. econg [اینترنت]. 9 مارس 2019 [ارجاع شده 24 فوریه 2020];10(2):381-02. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/60677