1.
حسینجانی زادهم, هنرمندم. بررسی‌ های دورسنجی و مغناطیس هوابرد در ذخایر مس پورفیری برای شناسایی مناطق با تمرکز بالای کانه‌ زایی طلا، مطالعه موردی بخش میانی کمربند دهج ساردوئیه کرمان، ایران. econg [اینترنت]. 23 آوریل 2018 [ارجاع شده 20 فوریه 2020];10(1):237-54. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/53510