1.
رسولیج, قربانیم, احدنژادو. بررسی ژئوشیمی، تحولات ماگمایی، ریزساختارها و سازوکار جایگیری کمپلکس گرانیتوئیدی جبال بارز (خاور و جنوب‌ خاور جیرفت). econg [اینترنت]. 9 جولای 2017 [ارجاع شده 29 فوریه 2020];9(1):175-9. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/47949