1.
ترابیق, نظریغح. فرآیندهای پتروژنتیکی، شرایط تبلور و ماهیت ماگماتیسم لمپروفیرهای اسپسارتیتی کالک‌ آلکالن الیگوسن زیرین منطقه کال‌ کافی (شرق انارک، استان اصفهان). econg [اینترنت]. 21 نوامبر 2017 [ارجاع شده 24 فوریه 2020];9(2):375-9. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/47493