1.
محبوبیان فردم, احیاءف, جاوریانیا. زمین شیمی و خاستگاه کانسار سنگ آهن- خاک سرخ مأمونیه، استان مرکزی. econg [اینترنت]. 21 نوامبر 2017 [ارجاع شده 22 فوریه 2020];9(2):419-38. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/43461