1.
اعلمی نیاز, کریم پورمح, همامسم. کانی سازی و توزیع عناصر کمیاب پیریت به کمک تجزیه ریزکاوشگر الکترونی در چاههای اکتشافی محدوده طلای چشمه زرد (استان خراسان رضوی، ایران). econg [اینترنت]. 20 ژانویه 2016 [ارجاع شده 29 فوریه 2020];7(2):203-2. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/41616