1.
کمیلیسس, خلیلیم, اسدی هارونیه, باقریه, آیتیف. ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار. econg [اینترنت]. 6 فوریه 2017 [ارجاع شده 29 فوریه 2020];8(2):285-0. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/37178