1.
کرمیم, ابراهیمیم, کوهستانیح. رخ‌ داد معدنی آهن لولک‌ آباد، شمال‌ باختر زنجان: کانه زایی تیپ آتشفشانی- رسوبی دگرگون و دگرشکل شده در زون ایران مرکزی. econg [اینترنت]. 25 ژوئن 2016 [ارجاع شده 22 فوریه 2020];8(1):93-115. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/35442