1.
معانی جوم, وفایی زادم, آلیانیف. مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد، شواهدی بر منشأ کانسار سرب - نقره آهنگران، جنوب شرق ملایر. econg [اینترنت]. 20 ژانویه 2016 [ارجاع شده 28 فوریه 2020];7(2):343-67. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/25816