1.
پورکاسبه, دمیریک, رنگزنک, سعیدیس. بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی. econg [اینترنت]. 11 جولای 2013 [ارجاع شده 24 فوریه 2020];5(1):83-2. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/22911