1.
براتیم, قلی پورم. مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان. econg [اینترنت]. 5 ژانویه 2015 [ارجاع شده 22 فوریه 2020];6(2):235-57. قابل دسترس در: https://econg.um.ac.ir/article/view/20257