مباشریمحسن, قاسمیحبیب الله, رحیمیبهنام, و رستمی حصوریمجتبی. “بافت های اسکلتی، میکرواسپینیفکس و هاریسیت در سیل ها و گدازه های کماته ایتی پالئوزوئیک بالایی مشهد- ویرانی، شمال خاوری ایران”. زمین‌شناسی اقتصادی 11, no. 2 (جولای 22, 2019): 237-255. دسترسی فوریه 26, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/66386.