جمشیدزائیاحمد, و ترابیقدرت. “پترولوژی استوک کوارتز مونزودیوریت پورفیری و دایک های ائوسن با ماهیت آداکیتی جنوب‌ غرب جندق (شمال‌ شرق استان اصفهان)؛ شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی اطراف خرد قاره شرق- ایران مرکزی”. زمین‌شناسی اقتصادی 10, no. 2 (مارس 9, 2019): 355-379. دسترسی فوریه 26, 2020. https://econg.um.ac.ir/article/view/63996.